Kommunális hírek

Kapcsolat

Székhely: 
5100 Jászberény, Margit-sziget 1.sz.

Cégjegyzékszám: 
16-10-001579

Telefon/Fax:
+36-57/411-618

E-mail:
vvzrt@vvzrt.hu

TSZH gyűjtés

Települési szilárd hulladékok gyűjtése és szállítása:

Hulladéknak nevezzük az emberi tevékenység során keletkező, keletkezési helyén nem hasznosítható és nem is értékesíthető anyagokat. Ezeket az anyagokat tulajdonosuk eredeti rendeltetése szerint nem tudja, vagy már nem kívánja használni.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 2§ (1) 17. pont szerint a gyűjtés a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Jászberény településen végzi hulladékgazdálkodó közszolgáltatóként a hulladékok gyűjtését és szállítását a lakosság és a vállalkozások részére.

 

A lakossági szilárd hulladék gyűjtése szabvány gyűjtőedényekkel történik, illetve az egyedi igényekhez igazodva szabványos, 60, 80, 120, 240, 1100 literes hulladéktároló edényzetet használunk. Rendszeresen keletkező többlethulladék elszállítására második, vagy nagyobb térfogatú edény igényelhető. Alkalmilag keletkező többlethulladék elszállításához – a szolgáltatótól beszerezhető térítési díj ellenében – zsák is igénybe vehető.

 2013. január 1-től a 2012. évi CLXXXV törvény rendelkezései alapján valamennyi ingatlanhasználó, így a gazdálkodó szervezetek is kötelesek a települési szilárd hulladék közszolgáltatás (EWC 200301) igénybevételére.

 

A gazdálkodó szervezeteknek a 2012. évi CLXXXV törvény 38. § és 39. § alapján meghatározott módon kell eljárnia a keletkezett hulladék kezelésével kapcsolatban:

„38. § (1)89 Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.

(2)90 Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint.

(3)91 A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.

39. § (1)92 Az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot gyűjti, és azt - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja.

(2)93 A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot - kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat (Budapesten a fővárosi önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek szerint - hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.

(3)94 A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.”

Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. TSZH begyűjtés járatterv


Település neve
Jászberény Jászboldogháza Jánoshida Jászfelsőszentgörgy Jásztelek Alattyán Jászjákóhalma

Gyűjtés Napja Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
szerződés szerint
Hétfő Hétfő
Kedd
szerződés szerint
Kedd Szerda Csütörtök Péntek